Groothandelsprijzen met minimale bestelbedrag van €200,- excl. BTW. Voor retailorders onder €200,- excl. BTW, kunt u bestellen op AshaDirect.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Willems Winkels BV
tevens handelend onder de namen Asha International, Beppy,
Condommessage, Promocondoom, Fotocondoom, hierna te noemen
‘Asha International’.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de verkoop- en
leveringsvoorwaarden (‘algemene voorwaarden’) van Asha
International van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens online te
vinden bij www.asha.nl.
1.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel
vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen
door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling
ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven
onverminderd van kracht.
1.4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgesteld in een
andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst steeds
doorslaggevend.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Asha International zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat
geval vervalt een offerte of aanbieding na de betreffende termijn.
2.2. De overeenkomst komt tot stand door verzending door Asha
International van een schriftelijke (per post en/of per e-mail/fax)
orderbevestiging, dan wel de daadwerkelijk uitvoering van de
overeenkomst door Asha International. In het eerstgenoemde geval
wordt de orderbevestiging geacht de juiste verhoudingen tussen
partijen weer te geven en zijn partijen aan de inhoud van de
orderbevestiging gebonden.
2.3. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers c.q. kopers
van Asha International zijn alleen bindend indien door Asha
International schriftelijk bevestigd.
2.4. Afbeeldingen, catalogi, online presentaties, monsters en tekeningen
geven een algemene voorstelling van eventueel door Asha International aangeboden artikelen.
De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, kleurstellingen, dan wel technische gegevens
(in de ruimste zin van het woord) zijn slechts  weergaves bij benadering,
tenzij en voor zover specifieke aspecten uitdrukkelijk schriftelijk door
Asha International zijn gegarandeerd. Normale, binnen de branche
geaccepteerde afwijkingen en varianten zijn toegestaan.
Kleurstellingen zijn gerelateerd aan CMYK.
2.5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders aangegeven. Tenzij anders schriftelijk door Asha International
aangegeven zijn de prijzen Ex Works Incoterms 2020.
2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Asha International niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
Eventuele instelkosten zijn EUR 55,00 per besteld artikel exclusief
BTW, tenzij schriftelijk anders vermeld.
2.7. Product-specifieke voorschriften, waaronder regels die voortvloeien
uit ISO-standaarden en CE-markeringen, worden geacht te zijn
geaccepteerd door de koper en maken onlosmakelijk deel uit van
deze voorwaarden.
2.8. Indien een order wordt geannuleerd, worden de reëel gemaakte
kosten in rekening gebracht, met een minimum van EUR 90,00 als het
gaat om een order geplaatst bij Condommessage.
2.9. Asha International kan zonder opgaaf van redenen een opdracht weigeren.

Artikel 3. Levering

3.1. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Asha International
zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te
komen. Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch heeft
de koper het recht de order te annuleren, dan wel de ontvangst van
een levering te weigeren. Asha International is gerechtigd in
gedeelten te leveren en te factureren.
3.2. Indien Asha International een ontwerp maakt op verzoek van koper,
gaat de levertermijn pas in, nadat de koper aan Asha International
heeft bevestigd dat het ontwerp akkoord is. Afwijkingen in het
(eind)resultaat ten opzichte van het ontwerp zijn geen reden voor
afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
3.3. Het niet op tijd nakomen van een betalingsverplichting schort de
leveringsverplichting op, evenals het niet op tijd of onvoldoende
geschikt aanleveren van de benodigde gegevens en bruikbare
ontwerpen.
3.4. Indien de koper in gebreke blijft met betalingen is Asha International
niet gehouden tot verdere levering en is Asha International gerechtigd
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden met behoud van de verplichting van koper
Asha International schadeloos te stellen.
3.5. Asha International is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van
maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid aan de koper in rekening te         brengen.
3.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Asha International vrij
de wijze van vervoer vast te stellen.
3.7. De te leveren zaken worden te allen tijde voor risico van de koper
getransporteerd. Koper draagt zorg voor het lossen van de geleverde zaken.
3.8. Asha International is gerechtigd de prijs na het sluiten van de
overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de tussentijds
geconstateerde stijging van de vrachtkosten.
3.9. Tenzij schriftelijk anders overgekomen, is de plaats van de aflevering
de (hoofd) vestigingsplaats van de koper.

Artikel 4. Informatie en gegevens

4.1. Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Asha
International geleverde producten, zoals opgenomen in brochures,
lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene
informatieverstrekking en niet als kwaliteitsaanduiding of een vorm
van garantie.
4.2. Koper staat ervoor in dat de door haar verstrekte informatie juist en
volledig is en wettelijk toegelaten voor verveelvoudiging en/of
openbaarmaking. Koper vrijwaart hierbij Asha International voor
aanspraken en/of schade vanwege schending van intellectuele
eigendomsrechten, handelsnamen en domeinnamen van derden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle door Asha International in het kader van de overeenkomst
geleverde producten blijven eigendom van Asha International totdat
koper aan alle vorderingen van Asha – waaronder in ieder geval die
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW – die Asha International heeft dan
wel zal verkrijgen, heeft voldaan.
5.2. Door Asha International geleverde producten mogen niet door koper
worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt anders dan
in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is niet bevoegd om
de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden
of op enige andere wijze te bezwaren.
5.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is koper verplicht om Asha International daarvan
onmiddellijk (schriftelijk) op de hoogte te stellen.
5.4. Voor het geval Asha International haar in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan haar en
door Asha International aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Asha International zich bevinden
en die producten terug te nemen.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betaling dient te allen tijde te geschieden zonder enige korting en/of
verrekening. De factuurtermijn is een fatale termijn. Indien koper niet
binnen de factuurtermijn betaalt, dan is zij van rechtswege in verzuim,
zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. In
dat geval is de totale vordering van Asha International, ook van
facturen waarvan de vervaldag nog niet verstreken is, terstond en
ineens opeisbaar. Eventueel aangeduide kortingen komen dan te
vervallen en koper is een rente verschuldigd van 1% per maand.
Voorts is koper aan Asha International verschuldigd alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Asha International moet
maken om te realiseren dat haar vordering wordt voldaan. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het
openstaande bedrag, zulks zonder maximum en met een minimum
van EUR 50.
6.2. Asha International heeft het recht de door koper gedane betalingen te
laten strekken in de eerste plaats in mindering op de (incasso)kosten,
vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in
mindering op de hoofdsom.
6.3. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van haar
verplichtingen.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle
krachtens de overeenkomst geleverde producten, behoudens de door
koper aangeleverde grafische elementen, berusten uitsluitend bij
Asha International of haar licentiegevers of toeleveranciers. Voor
zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een
depot of registratie, is uitsluitend Asha International daartoe bevoegd.
Het is koper niet toegestaan de werken, modellen, (handels- of
domein)namen dan wel andere beschermde objecten te
verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te
maken op de intellectuele eigendomsrechten van Asha International
of haar licentiegevers of toeleveranciers.
7.2. Koper zal Asha International onmiddellijk op de hoogte stellen indien
zij inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten vaststelt of indien
derden aanspraak maakt op de intellectuele eigendomsrechten, of
stelt dat deze inbreuk maken op zijn/haar rechten. Ingeval van een
optreden van Asha International ten aanzien van een dergelijk
(vermeende) inbreuk is Koper gehouden medewerking te verlenen en
te handelen conform de instructies van Asha International.
7.3. Tot de overeenkomst behoort niet het door Asha International
uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van rechten van
derden en eventuele beschermingsvormen ter zake de door koper
aangeleverde logo’s, teksten, grafische elementen dan wel andere
gegevens en materialen. Koper vrijwaart Asha International volledig
tegen eventuele aanspraken en vorderingen door derden ter zake van
door koper aangeleverde logo’s, teksten, grafische elementen dan wel
andere gegevens en materialen en vrijwaart Asha International
eveneens voor al door haar in verband met deze aanspraken en
vorderingen gemaakte kosten.

Artikel 8. Reclame

8.1. Asha International levert in overeenstemming met hetgeen in de
handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. Koper is
gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het
moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld.
Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel
nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door koper
schriftelijk te zijn gemeld en door Asha International te zijn ontvangen.
Koper dient Asha International in de gelegenheid te stellen een klacht
te (doen) onderzoeken.
8.2. Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt
koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling en dient koper alle door Asha International
gemaakte kosten te voldoen. In alle gevallen vervalt het recht op
schadevergoeding 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade
waarvoor Asha International aansprakelijk is direct of indirect
voortvloeit.
8.3. Indien vaststaat dat het product gebrekkig is en dienaangaande tijdig
is gereclameerd, dan zal Asha International het gebrekkige product
binnen redelijke termijn naar haar keuze vervangen of zorgen voor
herstel van het gebrek of terugbetaling van het factuurbedrag aan
koper. In geval van vervanging is koper gehouden om de vervangen
zaak aan Asha International te retourneren en de eigendom en het
bezit daarvan aan Asha International te verschaffen, tenzij Asha
International schriftelijk anders aangeeft.
8.4. Enige garantie van Asha International geldt niet indien:
i)    Gebreken aan zaken het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik;
ii)   Zaken aan buitengewone omstandigheden blootgesteld zijn;
iii)  Gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de
gebruiksinstructies;
iv)  Koper of door koper ingeschakelde derden zonder schriftelijke
toestemming van Asha International wijzigingen en/of andere
werkzaamheden aan het geleverde hebben aangebracht c.q.
verricht.
8.5. Enige reclame op een deel van de geleverde zaken schort de
betalingsverplichting van de overige geleverde zaken niet op,
behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Asha International aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
9.2. Asha International is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9.3. Asha International is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, ontstaan doordat Asha International is uitgegaan van door of
namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige en/of
onrechtmatige gegevens.
9.4. Indien Asha International aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid
als volgt begrensd:
i)    de aansprakelijkheid van Asha International, voor zover deze door
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot
het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering te
vermeerderen met het eigen risico.
ii)   indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of
schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van Asha International beperkt tot de
factuurwaarde, althans dat gedeelte van de factuur waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
iii)  voorgaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld.
iv)  Asha International is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
9.5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden die koper uit welke
hoofde dan ook heeft jegens Asha International, dienen op straffe van
verval schriftelijk bij Asha International te zijn ingediend binnen 6
maanden na het moment waarop deze ontstaan dan wel koper
daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn.
9.6. Wederpartij vrijwaart Asha International voor eventuele aanspraken
van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het
gevolg is van opzet of grove schuld van Asha International of haar
leidinggevenden.
9.7. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van aan Asha
International verbonden personen, waaronder in ieder geval worden
verstaan huidige en toekomstige leidinggevenden en
groepsmaatschappijen, is uitgesloten. Alle bedingen in deze
algemene voorwaarden zijn mede bedongen voor deze personen en
hun rechtsopvolgers onder algemene titel; dit is een onherroepelijk
derdenbeding om niet.

Artikel 10. Overige

10.1. Asha International is gerechtigd koper als referentie te gebruiken,
zonder daarbij aan derden mededelingen te doen over de resultaten
van opdrachten.
10.2. Partijen sluiten in beginsel geen duurovereenkomst, tenzij zij dat
uitdrukkelijk zijn overeengekomen en er een schriftelijke daartoe
strekkende overeenkomst is. Asha International is te allen tijde
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden en zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden, tenzij bij schriftelijke
overeenkomst anders is bepaald.
10.3. In geval van een recall, ongeacht of dit is naar aanleiding van een
verzoek van gerechtelijke instanties, autoriteiten, op eigen
initiatief van Asha International of van een ander, is Koper gehouden
medewerking te verlenen en te handelen conform de instructies
van Asha International. Aantoonbare en redelijke kosten van Koper,
zoals verzend- en communicatiekosten, zal Asha International
vergoeden, met uitzondering van interne kosten gemaakt in het kader
van de afhandeling, zoals arbeidskosten.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Asha International en koper zullen
uitsluitend worden beheerst door en uitgelegd conform Nederlands
recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2. Geschillen en aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met
deze Overeenkomst zullen – behoudens de exclusieve bevoegdheid
van de rechtbank Den Haag aangaande vorderingen verband
houdende met bepaalde Intellectuele Eigendomsrechten (vb.
Gemeenschapsmodel) – in eerste aanleg worden voorgelegd aan de
rechtbank Rotterdam. Asha International behoudt zich het recht voor
een procedure te voeren tegen koper bij de rechter die bevoegd zou
zijn bij afwezigheid van deze forumkeuze.

0
    0
    Your cart is emptyReturn to Shop